Понеділок, 23.04.2018, 10:20
Вітаю Вас Гість | RSS

Зональний методичний кабінет ЗБПК

Меню сайту
підрозділи
накази [16]
накази
протоколи регіональних МО [21]
плани [8]
плани
програми [1]
програми
звіти [8]
звіти
картка [7]
картка передового педагогічного досвіду
повідомлення [10]
повідомлення
олімпіада [92]
олімпіади
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 151
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу

Каталог файлів

Головна » Файли » плани

План роботи
16.02.2010, 12:35
Міністерство освіти і науки України Інститут інноваційних технологій та змісту освіти Управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації Запорізький базовий педагогічний коледж ПЛАН РОБОТИ зонального методичного кабінету Запорізького базового педагогічного коледжу на 2009 - 2010 навчальний рік Запоріжжя 2009 р. План роботи зонального методичного кабінету Запорізького базового педагогічного коледжу розглянуто і рекомендовано до затвердження радою директорів і методичною радою вищих педагогічних навчальних закладів І рівня акредитації Південного регіону України. м. Білгород-Дністровськ, 10 вересня 2009 року. Запоріжжя 2009 рік УЗГОДЖЕНО " ЗАТВЕРДЖУЮ" з департаментом вищої освіти Директор Міністерства освіти і науки України Запорізького базового педагогічного коледжу _______________ Я.Я. Болюбаш ______________ О.М. Мельник "____" _____________ 2009 року „_____” вересня 2009 року УЗГОДЖЕНО УЗГОДЖЕНО з Інститутом інноваційних технологій з управлінням освіти і науки та змісту освіти Міністерства освіти Запорізької обласної державної і науки України адміністрації _________________К.М. Левківський _______________О.Г. Вєрозубов „_____”_______________2009 року „_______” вересня 2009 року П Л А Н роботи зонального методичного кабінету Запорізького базового педагогічного коледжу на 2009 - 2010 навчальний рік м. Запоріжжя 2009 Сучасний етап розвитку освіти в Україні характеризується пошуком ефективних механізмів регулювання суспільних відносин у навчанні, вихованні, професійній і загальнокультурній підготовці молодого покоління, з урахуванням потреб часу і тенденцій цивілізаційного поступу. Сьогодення вимагає від вищої школи підготовки не просто висококваліфікованих випускників, а фахівців із сучасним науковим мисленням, здатних швидко реагувати на суспільні реформації, вибудувати свою траєкторію оновлення, спрямовану на демократизацію, диференціацію навчання і виховання дітей, збереження і розвиток мови, національних традицій, вміти застосовувати нові педагогічні системи, технології тощо. Таким чином, визначальним чинником модернізації педагогічної освіти є зміни в соціально-економічному секторі держави та реформи освіти. Діяльність вищих педагогічних навчальних закладів І рівня акредитації Південного регіону здійснюється на основі визначених Міністерством освіти і науки України завдань, відбитих у державній програмі „Вчитель", у „Концептуальних засадах розвитку педагогічної освіти України та її інтеграції в Європейський освітній простір". Одним з важливих завдань інформаційного суспільства є оновлення змісту педагогічної освіти - фундаментальної психолого-педагогічної, методичної, інформаційно-психологічної, практичної, соціально-економічної та гуманітарної підготовки майбутнього вчителя і вихователя. На зональний методичний кабінет педагогічних ВНЗ І рівня акредитації покладаються важливі завдання щодо координації організаційної, науково-методичної, інформаційної роботи, обміну досвідом, роботи з обдарованими студентами тощо. Головними завданнями і напрямками організаційної та методичної роботи вищих педагогічних закладів І рівня акредитації регіону у 2008-2009 навчальному році були: - створення творчих груп для розробки структурно-логічних схем підготовки фахівця, що мало забезпечити розробку базових навчальних планів, графіків навчального процесу, робочих програм навчальних дисциплін, програмно-методичного забезпечення викладання навчальних дисциплін; - відстеження неухильного дотримання відповідності змісту навчальних планів, робочих програм з навчальних дисциплін галузевим стандартам вищої освіти; - введення в практику роботи моніторингових досліджень якості загальної середньої і професійної освіти; - продовження роботи над створенням електронних посібників з фахових дисциплін; - продовження роботи щодо удосконалення системи контролю знань, умінь і навичок як одного із шляхів підвищення якості підготовки фахівців; - удосконалення методів навчання і виховання шляхом впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, інтерактивних форм і методів навчання, проектної, особистісно-орієнтованої технології тощо; - продовження організації навчально-виховного процесу за кредитно-модульною системою навчання; - залучення педагогічних ВНЗ регіону до участі у всеукраїнському експерименті «Intel. @ Навчання для майбутнього» та «Майкрософт»; - удосконалення системи педагогічної практики майбутніх вихователів і вчителів із залученням до вирішення цієї проблеми роботодавців, науковців, керівників навчально-виховних закладів, батьків і громадськості; - залучення практичних працівників до розробки та впровадження у навчальний процес наскрізних та безперервних програм педагогічної практики з кожної спеціальності; - розробка і впровадження системи ранньої адаптації випускників на робочих місцях; - удосконалення ефективності підвищення кваліфікації педагогічних кадрів; - удосконалення моніторингових досліджень підвищення професійної компетентності викладачів; - удосконалення і урізноманітнення форм роботи з викладачами-початківцями; - урізноманітнення форм роботи регіональних методичних об'єднань (моделювання розвивально-виховних ситуацій, дебати, прес-шоу, презентації, прес-конференції, фоторепортажі, захисти досвіду роботи, тематичні діалоги); - впровадження рейтингу викладачів; - вдосконалення змісту і форм залучення студентів до науково-дослідної, пошукової діяльності; - сприяння посиленню мотивації студентської молоді до участі в пошуково-дослідницькій роботі; - формування престижу знань у студентському середовищі та культури інтелектуальної праці, їх вміння працювати над підвищенням свого наукового рівня; - створення умов для різнобічного розвитку особистості студентів. Формування самобутнього творчого майбутнього вихователя і вчителя на основі: - професіоналізації виховного процесу; - розробки і впровадження нових форм і методів виховної роботи щодо вивчення національних традицій, культурних надбань українського народу, усвідомлення цінностей та почуття національної гідності, виховання високої культури державної мови тощо; - розвитку фізичного виховання як запоруки формування здорової нації і важливого засобу формування особистості громадянина і майбутнього фахівця; - впровадження програми «Формування культури здоров'я учасників навчально-виховного процесу»; - запровадження в практику роботи «Карти творчої самореалізації студентів»; - активного впровадження програми життєтворчості студентів; - продовження роботи над удосконаленням форм і методів роботи студентського самоврядування. Одним із завдань методичних об'єднань регіону у 2008-2009 навчальному році було створення комплексу методичного забезпечення щодо підготовка майбутніх фахівців до впровадження сучасних педагогічних технологій. Для реалізації цих завдань були сплановані і проведені наради директорів, заступників директора з навчальної, з науково-методичної з виробничої та з виховної роботи, завідувачів денних і заочних відділень, бібліотечних працівників. Відбулися засідання 13-ти регіональних методичних об'єднань викладачів, на яких розглядалися питання, які передбачені планом роботи зонального методичного кабінету. У роботі нарад, семінарів, засідань методичних об'єднань, конференціях і інших регіональних заходах брали участь представники з 8-12 навчальних закладів регіону. У багатьох засіданнях брали участь науковці з вищих навчальних закладів
IV рівнів акредитації, обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти, практичні працівники освітньої галузі. Переважна більшість навчальних закладів регіону працюють над удосконаленням раціонального використання ІКТ, над здійсненням моніторингових досліджень, своєчасно вносять корективи, що стосуються нових програм. Так на регіональному засіданні викладачів дошкільних дисциплін розглядалась експериментальна базова програма для дошкільнят «Я у Світі». Вже не перший рік заступниками з виховної роботи проводиться форум студентських лідерів, відмінників навчання і обдарованої молоді, регіональний фестиваль Слова і Пісні «Тарасова криниця». В цьому навчальному році велику підготовчу роботу виконав колектив Білгород-Дністровського педагогічного училища. Згідно з затвердженим графіком проводилось стажування викладачів на базі навчальних закладів регіону. Питання організації, змісту, підготовки і проведення нарад-семінарів, засідань методичних об'єднань, предметних олімпіад, а також їх результативність постійно заслуховувалися і аналізувалися на засіданнях адміністративної або науково-методичної ради базового коледжу. Основними завданнями і пріоритетними напрямками організаційно-методичної роботи на 2009-2010 навчальний рік пропонуємо визначити: 1. Забезпечення якісної загальної та професійної освіти: · продовжити роботу над удосконаленням форм і методів навчально-виховного процесу з урахуванням компетентнісного підходу до формування моделі випускника; · продовжити роботу над удосконаленням методик проведення моніторингу загальноосвітньої та професійної підготовки з метою компетентнісного підходу до підготовки фахівців, враховуючи зміни, які будуть передбачені новими освітніми стандартами; · продовжити впровадження комплексного комп’ютерного виміру рівня підготовленості випускника та удосконалювати його методику; · продовжити запроваджувати експертні і тестові методи оцінювання багатоступеневої системи контролю особистих досягнень студентів; · оновити та вдосконалити чинні навчальні програми на основі оновлення змісту освіти Державних стандартів початкової школи, дошкільної освіти («Я у Світі»); · систематично аналізувати ефективність навчального процесу. 2. Створення умов для різнобічного розвитку особистості студентів. Формування самобутнього творчого вчителя, вихователя: · продовжити роботу над впровадженням нових форм і методів професіоналізації навчально-виховного процесу; · здійснювати моніторинг ефективності системи виховного середовища; · продовжити роботу над впровадженням технології проектної життєтворчості; · продовжити вибудовувати єдину систему роботи в навчальній та поза навчальній діяльності з реалізації програми «Формування культури здоров’я учасників навчально-виховного процесу». 3. Якісна професійна підготовка: · розробка моделей, шляхів та умов змістовно-діагностичного характеру педагогічної практики як реалізація компетентнісного підходу до професійно-практичної підготовки фахівців; · оновлення методичного забезпечення різних видів практичної підготовки студентів у відповідності до нових галузевих стандартів і Базової програми «Я у Світі». · запровадження ефективних форм сумісної діяльності методистів коледжу та вчителів, вихователів базових освітніх установ; · впровадження моніторингу практичної підготовки студентів (у відповідності до видів педагогічної практики). 4. Підвищення ефективності управлінської діяльності: · упровадження інноваційних технологій в управлінську діяльність, створення позитивного іміджу навчального закладу; · продовження моніторингу ефективності управлінської діяльності шляхом відстеження дієвості управлінських рішень та результативності впровадження запланованого; · здійснення самоаналізу управлінської діяльності всім підструктурам навчального закладу; · продовження роботи щодо впровадження в практичну самостійну управлінську діяльність студентів сучасних педагогічних технологій. СКЛАД ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДВ І РІВНЯ АКРЕДИТАЦІЇ ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ 1. Балтське училище ПУНПУ ім. К.Д. Ушинського 2. Береславський педагогічний колледж 3. Білгород-Дністровське училище ПУНПУ ім. К.Д. Ушинського 4. ВНЗ «Дніпропетровський жіночий педагогічний коледж «Бет-Хана» 5. Дніпропетровський педагогічний коледж ДНУ ім. О. Гончара 6. Жовтоводське училище КДПУ 7. Запорізький педагогічний колледж 8. КВНЗ "Новобузький педагогічний коледж" 9. КВНЗ "Олександрійський педагогічний коледж ім. В.О. Сухомлинського" 10. Кременчуцьке педагогічне училище ім. А.С. Макаренка 11. Нікопольське училище КДПУ 12. Одеський педагогічний коледж ПУНПУ ім. К.Д. Ушинського 13. Педагогічне училище міста Севастополя. 14. Севастопольський індустріально-педагогічний коледж СКЛАД МЕТОДИЧНОЇ РАДИ ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ І РІВНЯ АКРЕДИТАЦІЇ ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ 1Мельник Олександр Миколайовичдиректор Запорізького педагогічного коледжуголова ради
2Гальченко Іван Васильовичдиректор Кременчуцького педагогічного училища ім. А.С. Макареннказаступник голови
3Коваленко Сергій Яковичзавідувач зональним методичним кабінетом Запорізького базового педагогічного коледжусекретар ради
4Івахніна Людмила Борисівнаметодист зонального методичного кабінету Запорізького базового педагогічного коледжучлен ради
5Іванніков Сергій Івановичдиректор Балтського училища ПДПУ ім. К.Д.Ушинськогочлен ради
6Климович Маргарита Володимирівнадиректор Бериславського педагогічного коледжучлен ради
7Герасименко Володимир Михайловичдиректор Білгород-Дністровського училища ПДПУ ім. К.Д.Ушинськогочлен ради
8Васілега Ірина Данилівнадиректор Дніпропетровського педагогічного коледжу ДНУ ім. Олеся Гончарачлен ради
9Ольшанитська Тамара ГригорівнаДиректор ВНЗ «Дніпропетровський жіночий педагогічний коледж «Бет-Хана»член ради
10Зеленчонок Марія Дем'янівнадиректор Жовтоводського училища КДПУчлен ради
11Крамаренко Любов Іванівнадиректор Нікопольського училища КДПУ член ради
12Скорина Олександр Андрійовичдиректор КВНЗ «Новобузький педагогічний коледж»член ради
13Ранченко Людмила Іванівнадиректор Одеського педагогічного коледжу ПУДПУ ім. К.Д.Ушинськогочлен ради
14Гайдук Станіслав Микитовичдиректор КВНЗ «Олександрійський педагогічний коледж ім. В.О. Сухомлинського»член ради
15Задачін Іван Миколайовичдиректор Севастопольського індустріально-педагогічного коледжучлен ради
16Шакотько Віктор Васильовичзаступник директора Кременчуцького педагогічного училища ім. А.С. Макаренка з навчальної роботичлен ради
17Литвинова Лідія ЄвгенівнаДиректор Педагогічного училища міста Севастопольчлен ради
17Гужва Ольга Іванівназаступник директора Запорізького педагогічного коледжу з навчально-виробничої роботичлен ради
18Коваленко Світлана Григорівназаступник директора Запорізького педагогічного коледжу з виховної роботичлен ради
МЕТОДИЧНІ ОБ'ЄДНАННЯ ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 1 РІВНЯ АКРЕДИТАЦІЇ ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ № п\пНАЗА МЕТОДИЧНОГО ОБ'ЄДНАННЯПрізвище керівника методичного об'єднанняЗ якого навчального закладу
1.Психолого-педагогічних дисциплін (сп.501010102)Іщенко Ірина ВолодимирівнаЗапорізький педагогічний коледж
2.Дошкільних дисциплінВишневська Марія СергіївнаКВНЗ «Новобузький педагогічний коледж»
3.Української мови і літературиГригорчук Алла ГригорівнаЗапорізький педагогічний коледж
4.Російської мови, методики навчання російської мови, зарубіжної і дитячої літератури Білецька Ліля ПетрівнаБалтське училище ПУНПУ ім. К.Д. Ушинського
5.Іноземних мовБойко Світлана ВасилівнаКВНЗ «Новобузький педагогічний коледж»
6.Фізико-математичних дисциплінОнуфрієнко Олена ГригорівнаЗапорізький педагогічний коледж
7.Природничих дисциплінОлійник Алла ПетрівнаЗапорізький педагогічний коледж
8.Інформатики Смоляк Володимир МирославовичЗапорізький педагогічний коледж
9.Соціально-економічних дисциплін, культурологіїКоліщук Світлана Володимирівна Темнікова Інна МихайлівнаБериславський педагогічний коледж Дніпропетровський педагогічний коледж ДНУ ім. О. Гончара
10.«Образотворчого мистецтва» і «Технології» Гніда Олена ВолодимирівнаЗапорізький педагогічний коледж
11.Музики, ритміки, хореографіїНекіруй Валентина ОпанасівнаБілгород-Дністровське училище ПУНПУ ім. К.Д. Ушинського
12.Фізичного вихованняБенько Валерій ЄгоровичНікопольське училище КДПУ
13.Бібліотечних працівниківМанукян Світлана ОлександрівнаКременчуцьке педагогічне училище ім. А.С. Макаренка
14.Заступників директора з науково-методичної роботи, завідуючих (методистів) методичних кабінетівЛозинська Євдокія ФедорівнаКременчуцьке педагогічне училище ім. А.С. Макаренка
15.Завідуючих відділеннями (денними і заочними)Косенко Віктор АндрійовичКВНЗ «Олександрій- ський педагогічний коледж ім. В.О. Сухомлинського»
16.Заступників директора з навчальної роботиШакотько Віктор ВасильовичКременчуцьке педагогічне училище ім. А.С. Макаренка
17.Заступників директора з педагогічної практикиГужва Ольга ІванівнаЗапорізький педагогічний коледж
18.Заступників директора з виховної роботиКоваленко Світлана ГригорівнаЗапорізький педагогічний коледж
19.Практичних психологів, соціальних педагогівЛукіна Олена БорисівнаСевастопольський індустріально-педагогічний коледж
ГР А Ф ІК СТАЖУВАННЯ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ І РІВНЯ АКРЕДИТАЦІЇ РЕГІОНУ на 2009-2010 навчальний рік 1. НА БАЗІ ЗАПОРІЗЬКОГО ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕДЖУ № п\пНАЗВА ДИСЦИПЛІНИТермін проведення
1.українська мова, методика навчання мові06.10-17.10; 02.04-13.04
2.математичні дисципліни18.10-29.10; 12-23.03
3.хімія, біологія, основи природознавства з методикою викладання, анатомія03-15.11
4.МРМ, логопедіяІ8.10-29.10; 12.03-23.03
5.методика зображувальної діяльності03-15.11; 07-18.12
6.образотворче мистецтво з методикою викладання03-15.11; 07-18.12
7.музика (шкільна і дошкільна )15-26.12; 09-20.04
8.методика фізичного виховання (дошкільна)10-21.11; 14-25.04
9.практикум в навчальних майстернях з методикою трудового навчання07-18.12; 31.03-11.04
10.дитяча література07-18.12; 14-25.04
11.фізичне виховання з методикою викладання07- 18.12; 07-18.04
12.іноземна мова06-17.10; 02.04-13.04
2. НА БАЗІ БАЛТСЬКОГО УЧИЛИЩА ПУНПУ ІМ. К.Д. УШИНСЬКОГО № п\пНАЗВА ДИСЦИПЛІНИТермін проведення
1.українська мова, методика навчання мові13-24.10; 12-23.03
2.педагогіка і психологія шкільна03-14.11; 01-12.12
3.хімія, біологія, анатомія01-12.12; 16-27.04
4.математичні дисципліни06-17.10; 02.04-13.04
5.практикум в навчальних майстернях з методикою трудового навчання15-26.12; 02.04-13.04
6.фізвиховання з методикою викладання15-26.12; 02.04-13.04
7.музика шкільна03-14.11; 16-27.04
3. НА БАЗІ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО ПЕДУЧИЛИЩА ІМ. А.С. МАКАРЕНКА № п\пНАЗВА ДИСЦИПЛІНИТермін проведення
1.українська мова, методика навчання мові13-24.10; 12-23.03
2.педагогіка і психологія дошкільна03-14.11; 07-18.12
3.українська і зарубіжна культура03-14.11; 07-18.12
4.математичні дисципліни07-18.12; 09-20.04
5.практикум в навчальних майстернях з методикою трудового навчання09-20.11; 16-27.04
6.фізвиховання з методикою викладання15-26.12; 02.04-13.04
8.іноземна мова15-26.12; 09-20.04
9.інформатика, ОТ і ТЗН09-20.11; 15-26.12
4. НА БАЗІ НІКОПОЛЬСЬКОГО УЧИЛИЩА КДПУ
№ п\пНАЗВА ДИСЦИПЛІНИТермін проведення
1.українська мова, методика навчання мові02-13.11; 07-18.12
2.основи природознавства з методикою викладання07-18.12; 09-20.04
3.українська і зарубіжна культура02-13.11; 16-27.04
4.ритміка, хореографія14-25.12; 02.04-13.04
5. НА БАЗІ КВНЗ «НОВОБУЗЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ» № п\пНАЗВА ДИСЦИПЛІНИТермін проведення
1.українська мова, методика навчання мові05-16.10; 12-23.03
2.педагогіка і психологія дошкільна02-13.11
3.педагогіка шкільна05-16.10; 12-23.03
4.математичні дисципліни02-13.11; 07-18.12
5.іноземна мова05-16.11; 07-18.12
6.МРМ і логопедія01-12.12; 09-20.04
7.суспільні дисципліни17-28.11; 16-27.04
6. НА БАЗІ БЕРИСЛАВСЬКОГО ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕДЖУ
№ п\пНАЗВА ДИСЦИПЛІНИТермін проведення
1.українська мова, методика навчання мові02-13.11; 07-18.12
2.педагогіка і психологія дошкільна07-18.12; 09-20.04
3.педагогіка шкільна16-27.11; 16-27.04
4.ритміка, хореографія, музика14-25.12; 02.04-13.04
5.іноземна мова14-25.12; 16-27.04
7. НА БАЗІ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕДЖУ ДНУ ІМ. О. ГОНЧАРА
№ п\пНАЗВА ДИСЦИПЛІНИТермін проведення
1.зарубіжна література, дитяча література14-25.12; 09-20.04
2.педагогіка і психологія дошкільна16-27.11; 16-27.04
4.музика, ритміка, хореографія14-25.12; 16-27.04
5.образотворче мистецтво з методикою навчання14-25.12; 09-20.04

НА БАЗІ БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОГО УЧИЛИЩА ПУНПУ ІМ. К.Д. УШИНСЬКОГО № п\пНАЗВА ДИСЦИПЛІНИТермін проведення
1.українська мова й література, методика навчання мові07-18.12; 09-20.04
2.російська мова й зарубіжна література, методика навчання російській мові09-20.11; 16-27.04
3.методика розвитку мовлення, логопедія07-18.12; 02.04-13.04
4.музичні дисципліни09-20.11; 16-27.04
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН-ГРАФІК нарад-семінарів, засідань методичних об’єднань регіону 1. Викладачі педагогіки і психології шкільної 11-12 листопада Бериславський педагогічний коледж Зміст роботФорми роботиРезультат роботиВідповідальні
1. Аналіз виконання рішень попереднього засідання МО.Повідом-лення Голова регіонального МО, Іщенко І.В.
2. Особливості проведення комплексного кваліфікаційного іспиту «Педагогіка з окремими методиками».Тематич-ний діалогМетод. реком.Іщенко І.В., викладачі навч. закл. регіону
3. Специфіка викладання курсу «Корекційна педагогіка».Круглий стіл, обмін досвідом.РекомендаціїІщенко І.В., викладачі навч. закладів регіону.
4. Перспективи переходу до 12 бальної системи оцінювання навчальних досягнень студентів.ДоповідьРекомендаціїВикладачі Балтського педучилища
5. Обговорення програми регіональної олімпіади з педагогіки і психології.Коло ідейПрийняття програми олімпіадиВикладачі навч. закладів регіону.
6. Обговорення і затвердження плану роботи регіонального МО на 2010-2011 н.р.МікрофонПроект плануІщенко І.В., голова ЦКВПНЗ регіону
Практичних психологів, соціальних педагогів 11-12 листопада Бериславський педагогічний коледж Зміст роботФорми роботиРезультат роботиВідповідальні
1. Психолого-педагогічне адаптація студентів нового набору до умов життєвої діяльності у педколеджі.Доповідь, обмін досвідомМетодичні рекомендаціїМуравська О.А., учасники
2. Робота з обдарованими студентами. Круглий стіл, обмін досвідомМетодичні рекомендаціїУчасники засідання
3. Робота зі студентами щодо підвищення навчальної мотивації.Круглий стіл, обмін думкамиРекомендаціїУчасники засідання
4. Планування роботи МО на 2009-2010 н.р.Круглий стілПроект плануЛукіна О. Б., учасники засідання
2. Викладачі дошкільних дисциплін 04-05 листопада Сеастопольський індустріально-педагогічний коледж Зміст роботФорми роботиРезультат роботиВідповідальні
1. Аналіз виконання рішень поперед-нього засідання МО, організації і результатів регіональної олімпіади з дошкільних дисциплін.Повідом-лення Вишневська М.С., голова регіонального методичного обۥєднання.
2. Впровадження Базової програми розвитку дитина дошкільного віку «Я у світі» в освітній процес підго- товки спеціалістів зі спеціальності 5.01010101 «Дошкільна освіта»Презента-ціяРекомендаціїКременчуцьке педучилище. Викладачі навчальних закладів регіону
3. Особливості планування та здійснення освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах згідно з Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі».СемінарРекомендаціїВишневська М.С., з участю представників експериментальних майданчиків.
4. Обговорення системи організації педагогічної практики майбутніх фахівців у галузі дошкільної освіти та шляхи її удосконалення.Круглий стіл, обмін досвідомРекомендаціїВишневська М.С., з участю заступника директора з НВР, викладачі навчальних закладів регіону.
5. Організація науково-дослідної, пошукової діяльності студентів дошкільних відділень ВПНЗ І-ІІ рівня акредитації Південного регіону України.Обмін досвідомРекомендаціїВикладачі навчальних закладів регіону. Новобузький педколедж.
6. Обговорення і затвердження змісту програми, організації регіональної олімпіади з дошкільних дисциплін.Відкритий мікрофонПрограму олімпіадиВишневська М.С., викладачі навчальних закладів регіону.
7. Обговорення і затвердження плану роботи регіонального МО на 2010-2011 н.р.Круглий стілПроект плануВишневська М.С., учасники регіонального засідання.
3. Викладачі української мови, методики викладання мови, літератури, дитячої літератури 04-05 листопада Сеастопольський індустріально-педагогічний коледж Зміст роботФорми роботиРезультат роботиВідповідальні
1. Аналіз виконання рішень попереднього засідання методичного об’єднання, організації і результатів регіональної олімпіади з української мови і літератури: зміст і форми проведення.Повідом-ленняРішенняГригорчук А.Г., голова регіонального методоб’єднання
2. Проблеми підготовки майбутніх освітян у контексті їхньої мовної і мовленнєво-методичної підготовки як основи професійної компетен-тності випускників. Дисципліни: - мова; - методика викладання української мови; - практика; - дитяча література.Обмін досвідомМетодичні рекомендаціїГригорчук А.Г., викладачі коледжу, учасники регіонального методоб’єднання
3. Виставка: презентації, конспекти занять, уроків, використання ІКТ, фоторепортажі, сценарії творчих портретів, творчих звітів тощо.Виставки, презента-ції тощоМетодичні рекомендаціїВикладачі коледжу, учасники регіонального методоб’єднання
4. Відвідування занять з дисциплін філологічного циклу.ОбговоренняРекомендаціїУчасники регіонального методоб’єднання
5. Відвідування практики пробних уроків з мови і читання.ОбговоренняРекомендаціїУчасники регіонального методоб’єднання
6. Обговорення змісту, організації олімпіади з української мови і літератури.Круглий стілПрограма з олімпіадиВикладачі коледжу, учасники регіонального методоб’єднання
7. Обговорення і затвердження плану роботи регіонального МО на 2010-2011 н.р.Круглий стілПроект плануГригорчук А.Г., голови ЦК ВПНЗ регіону
4. Викладачів іноземних мов 11-12 листопада Дніпропетровський педагогічний коледж ДНУ ім. О. Гончара Зміст роботФорми роботиРезультат роботиВідповідальні
1. Аналіз виконання рішень попереднього засідання МО.Повідомлення Бойко С.В., голова МО регіону
2. Введення в практику роботи моніторингових досліджень якості загальної середньої і професійної освіти.Тематичний діалогРекомендціїЄвенко О.В., викладач Запорізького педколеджу
3. Проблема розвитку креативного мислення на заняттях іноземної мови та в позанавчальний час.Круглий стіл, обмін досвідом.РекомендаціїВикладачі навчальних закладів регіону
4. Відкриті заняття з проблем, що передбачені планом.Обговорення відкритих занять, заходів.РекомендаціїВикладачі Дніпропетровського педколеджу
5. Методичні рекомендації з проблеми: «Написання творчого есе».Відкритий мікрофонРекомендаціїБойко С.В., викладачі навч. закладів регіону.
6. Обговорення змісту, організації олімпіади з іноземної мови.Круглий стіл.Програма олімпіадиБойко С.В., викладачі навчальних закладів регіону.
7. Обговорення і затвердження плану роботи МО на 2010-2011 навчальний рік.Круглий стілПроект плануБойко С.В., викладачі навчальних закладів регіону.
5. Викладачі російської мови, методики викладання мови, зарубіжної і дитячої літератури 11-12 листопада Кременчуцьке педагогічне училище ім. А.С. Макаренка Зміст роботФорми роботиРезультат роботиВідповідальні
1. Аналіз виконання рішень попереднього засідання МО.Повідом-лення Білецька Л.П., голова МО регіону
2. Про підвищення ефективності навчально-виховного процесу шляхом впровадження лекційно-семінарської системи.Доповідь, відкриті заняттяМетодичні рекомендаціїВикладачі Кременчуцького педагогічного училища
3. Шляхи вдосконалення форм гурткової роботи. Відкриті заходи.Аукціон педагогічних ідейМетодичні рекомендаціїУчасники регіонального засідання МО
4. Рецензування методичних розробок, фондових лекцій.Круглий стілЗатвердження рецензійБілецька Л.П., учасники засідання
5. Планування роботи регіонального МО на 2010-2011 навчальний рік.Круглий стіл, обго-воренняПроект плануБілецька Л.П., учасники засідання
6. Викладачі фізико-математичних дисциплін 14-15 жовтня КВНЗ «Новобузький педагогічний коледж» Зміст роботФорми роботиРезультат роботиВідповідальні
1. Аналіз виконання рішень попереднього засідання МО викладачів математичних дисциплін.Повідом-лення Онуфрієнко О.Г., голова регіонального МО.
2. Впровадження лекційно-семінарської системи навчання. Проведення відкритих занять.Коло ідейРекомендаціїВикладачі Новобузького педколеджу
3. Про організацію моніторингу якості освіти з фахової підготовки.Презента-ціяРекомендаціїОнуфрієнко О.Г., викладачі навчальних закладів регіону
4. Ознайомлення і впровадження нових державних стандартів.Круглий стілРекомендаціїГолова ЦК регіону
5. Планування роботи на 2010-2011 навчальний рік Онуфрієнко О.Г., голови ЦК
7. Викладачі освітньої галузі «Мистецтво» і «Технології» 27-28 жовтня Жовтоводське училище КДПУ Зміст роботФорми роботиРезультат роботиВідповідальні
1. Аналіз роботи методичного об’єднання за попередній звітній період.Повідом-лення Гніда О.В., голова регіонального МО
2. Впровадження новітніх технологій у викладанні дисциплін освітньої галузі «Технології» і «Мистецтво». Аналіз проведення занять.Обмін досвідомРекомендаціїГніда О.В., викладачі Жовтоводського педучилища
3. Використання інформаційних технологій на заняттях освітньої галузі «Технологія» і «Мистецтво». Демонстрація презентацій методики використання доцільність запровадження ІКТ.Обмін досвідом роботиМетодичні рекомендаціїГніда О.В., викладачі Жовтоводського педучилища, учасники регіонального засідання
4. Використання мультимедійної дошки на заняттях освітньої галузі «Технологія», «Мистецтво».Майстер класМетодичні рекомендаціїГніда О.В., Дмитрієва Н.Г., викладач Олександрій ського педколеджу.
5. Творча робота викладачів освітньої галузі у різних видах ОМ і ДПМ: участь у виставках, створення каталогів, презентацій, каталогізація на електронних носіях. Виставка робіт, повідомленняЗапис на диск пред-ставлених матеріалівГніда О.В., учасники регіонального засідання
6. Обмін досвідом із практики пробрини показових уроків з використанням ІКТ.Круглий стілМетодичні рекомендаціїЯрова Т.Г., викладач Кременчуцького педучилища
7. Планування роботи на 2010-2011 навчальний рік.Круглий стілПроект плануГніда О.В., учасники засідання регіонального МО
8. Викладачі природничих дисциплін 21-22 жовтня ВНЗ «Жіночий педагогічний коледж «Бет-Хана» м. Дніпропетровська Зміст роботФорми роботиРезультати роботиВідповідь
1. Аналіз виконання рішень попереднього засідання методичного об’єднання.Повідом-лення Олійник А.П., голова регіонального МО регіону
2. Організація дослідницької роботи із студентами. Доповідь голови ЦК Дніпропетровського жіночого педколеджу «Бет-Хана».ДоповідьРекомендаціїГолова ЦК жіночого педагогічного коледжу «Бет-Хана»
3. Робота з обдарованими студентами.Круглий стіл (або відкритий мікрофон)РекомендаціїВикладачі навчальних закладів регіону
4. Методика експериментальної роботи при написанні курсових робіт.Круглий стіл, обмін досвідом роботиРекомендаціїВикладачі навчальних закладів регіону
5. Відкриті заняття.Відкриті заняттяАналіз занятьВикладачі жіночого педколеджу «Бет-Хана»
6. Рецензування методичних розробок.Обгово- ренняРекомендаціїГолови ЦК навчаль- них закладів регіону
7. Планування роботи регіонального МО на 2010-2011 навчальний рік.Круглий стілПроект плануОлійник А.П., голови ЦК ВПНЗ регіону
9. Викладачі фізичного виховання 25-26 листопада КВНЗ «Олександрійський педагогічний коледж ім. В.О. Сухомлинського» Зміст роботФорми роботиРезультат роботиВідповідальні
2345
1. Аналіз виконання рішень попереднього засідання МО.Повідом-лення Бенько В.Є., голова регіонального МО
2. Вивчити запропонований план дій Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України щодо забезпечення умов для проведення масової роботи з фізичного виховання учнів та студентської молоді.Доповідь голови ЦК викладачів фізичного виховання Олександрійського педколеджуМетодичні рекомендаціїГолова ЦК викладачів фізичного виховання Олександрійського педагогічного коледжу
3. Рішення комісії МОН України №15/7-18 на 2009 рік від 25.12.08 р. Презентація автор-ського методичного посібника «А у нас сьогодні свято»Круглий стілМетодичні рекомендаціїБенько В.Є., Учасники регіонального засідання МО
4. Спостереження та обговорення відкритих занять: - з методики навчання технічних вправ з футболу; - з методики навчання технічних вправ з плавання;Спостереже- ння і аналіз занятьМетодичні рекомендаціїВикладачі Олександрійського педколеджу
5. Спостереження відкритого свята «Тебе поважаю, сило козацька!»Спостереження і аналіз занятьМетодичні рекомендаціїВикладачі Олександрійського педколеджу
6. Матчева спортивна зустріч з баскетболу серед викладачів фізвиховання ВПНЗ І-ІІ рівнів акредитації Південного регіону.Матчева зустріч Учасники регіонального засідання МО
7. Планування роботи регегіонального засідання МО на 2010-2011 навчальний рік.Круглий стілПроект плануБенько В.Є., керівники фізвиховання
10. Викладачі музики і співів, ритміки і хореографії 2-3 грудня Білгород-Дністровське училище ПУНПУ ім. К.Д. Ушинського Зміст роботФорми роботиРезультат роботиВідповідальні
1. Аналіз виконання рішень попереднього засідання методичного об’єднання, аналіз участі педагогічних НЗ регіону у фестивалі «Тарасова криниця».Повідом-ленняРішенняНекіруй В.О., голова регіонального МО, Давиденко А.К., голова ЦК викладачів муз. дисциплін Запорізького педколеджу
2. Підготовка майбутнього вчителя до організації музично-пізнавальної діяльності учнів початкової школи.Доповідь, обмін досвідомМетодичні рекомендаціїНекіруй В.О., викладачі, учасники регіонального МО
3. Позааудиторна музична діяльність у фаховій підготовці майбутніх вчителів початкових класів.Круглий стілМетодичні рекомендаціїНекіруй В.О., викладачі, учасники регіонального МО
4. Рецензування методичних робіт, фондових лекцій та інших методичних матеріалів.ОбговоренняРецензіяНекіруй В.О., викладачі, учасники регіонального МО
5. Планування роботи МО на 2010-2011 н.р.Круглий стілПроект плануНекіруй В.О., викладачі, учасники регіонального МО
11. Викладачі соціально-економічних дисциплін і культурології 21-22 жовтня ВНЗ «Дніпропетровський жіночий педагогічний коледж «Бет-Хана» Зміст роботФорми роботиРезультат роботиВідповідальні
1. Аналіз виконання рішень попереднього засідання МО.ІнформаціяРішенняКоліщук С.В., голова МО регіону
2. Впровадження комп’ютерних технологій при викладанні соціально-економічних дисциплін.Круглий стілРекомендаціїКифоренко Т.Т., викладач Балтського педучилища
3. Розвиток пізнавальної активності студентів з використанням мультимедіа.Виступ і тематичний діалогРекомендаціїІваненко Т.І., викладач Кременчуцького педучилища
4. Особливості роботи із джерелами інформації при викладанні соціально-економічних дисциплін.Відкритий мікрофонРекомендаціїТріска Т.І., викладач Н.-Бузького педколеджу
5. Процес становлення особистості в умовах інформаційного суспільства.ВиступРекомендаціїДроздова Т.В., викладач Запорізького педколеджу
6. Розвиток історичного мислення, як складової процесу формування особистості патріота України.Виступ. Тематичний діалогРекомендаціїКоліщук С.В., голова регіонального М.О.
7. Планування роботи регіонального МО на 2010-2011 навчальний рік.Круглий стілПроект плануКоліщук С.В., викладачі, учасники регіонального М.О.
12. Інформатики і ОТ 23-24 вересня Кременчуцьке педагогічне училище ім. А.С. Макаренка Зміст роботФорми роботиРезультат роботиВідповідальні
2345
1. Аналіз виконання рішень попереднього МОПовідомлення Смоляк В.М., голова регіонального МО
2. Інтернет-технології для роботи викладача інформатики педагогічного навч.закладуОбмін досвідом "Міні-тренінг"РекомендаціїВикладачі навчальних закладів регіону
3. Про підсумки регіональної олімпіади з інформатики та пропозиції щодо створення спільної бази олімпіадних завдань.Круглий стілСтворення бази олімпіад-них завданьСмоляк В.М., викладачі навчальних закладів регіону
4. Методика інформатики початкової школи: стан, перспективи, напрями.Круглий стіл Обмін досвідомРекомендаціїСмоляк В.М., викладачі навчальних закладів регіону
5. Обговорення напрацювань викладачів для розміщення в регіональному збірникуКруглий стілМатеріали для збірникаСмоляк В.М., викладачі навчальних закладів регіону
6. Планування роботи МО на 2010-2011 навчальний рікКруглий стілПроект плануСмоляк В.М„ викладачі навчальних закладів регіону
13. Нарада-семінар заступників директорів з н
Категорія: плани | Додав: Lybima
Переглядів: 4162 | Завантажень: 2 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Пошук
Друзі сайту

Copyright MyCorp © 2018
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz